Image

Sikkerhed og arbejdsmiljø

Sikkerhed og arbejdsmiljø er nøgleord, når vi håndterer kemikalier i virksomheden. Vores medarbejdere, der har berøring med kemikalier, har de påkrævede kompetencer og kurser. De benytter værnemidler, når håndteringen af kemikalierne kræver det.

Vi har stort fokus på korrekt håndtering af kemikalier. Sikkerhed og arbejdsmiljø drøftes jævnligt over en kop kaffe, hvor medarbejdere fra produktionen, kørselskoordineringen, godschaufførerne og ledelsen deltager. Her er bl.a. eventuelle stressfaktorer et fast samtalepunkt, da et uopmærksomt øjeblik kan have fatale følger, når vi taler om håndtering af kemikalier.

Søegaard Vandteknik benytter sig af en ekstern sikkerhedsrådgiver, som håndterer godkendelser og sikrer opfyldelse af myndighedskrav fra beredskabsstyrelsen og færdselsstyrelsen.

Emballage og hjælpematerialer

  • Søegaard Vandteknik´s IBC-tanke og dunke er godkendte efter gældende regler.
  • Al emballage benyttes kun til det samme UN-kemikalieprodukt gennem hele emballagens levetid.
  • Udløbet emballage tages ud af emballagelageret. Hvis emballagen kan godkendes igen efter myndighedernes krav, vil den indgå i lageret igen. Den fornyede godkendelse kræver specialtilladelse og udføres hos leverandøren af IBC-tanke og dunke.
  • Pumpeslanger er godkendt til det anvendte UN-produkt, og slangerne er markeret med farvekoder og tekst, så det tydeligt fremgår, at slangen må anvendes til det ønskede produkt.

Leverancer af kemikalier

  • Forud for igangsætning af kemikalieleverancer skal vores kunde og en superviser fra Søegaard Vandteknik have gennemgået sikkerheds- og aflæsningsprocedurer for kemikalieleverancer hos kunden.
  • Når der er tale om leverancer af kemikalier, der skal pumpes, vil kundens installationer være gennemgået af vores godschauffør i samarbejde med en af vores supervisere før første leverance.
  • Ved hver leverance af kemikalier bliver alle slanger efterset og godkendt af vores godschauffør. Slanger kasseres, hvis de har trykmærker, rust eller andre former for skader.